Policy de luxe

• Alla människor ska välkomnas till oss på samma goda vis – oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös tillhörighet, utseende, sexuella läggning eller andra ytliga faktorer.

• Vi ska aktivt jobba för en större tolerans människor emellan, samt främja diskussioner kring samhällsutveckling.

• Ansvarsfull alkoholservering. Stämningen i lokalen samt gästs uppträdande – aldrig vinstintresse – ska styra serveringen av alkohol. Vi serverar ej alkohol till underåriga och gäst ska kunna uppvisa legitimation under hela vistelsen.

• Gäst som nekas servering måste acceptera detta.

• Personal i tjänst ska agera professionellt och inte ägna sig åt privata sysslor eller umgänge.

• Ledig personal har förmåner enligt avtal, men ska aldrig särbehandlas i övrigt – utan har samma rättigheter & förpliktelser som övriga gäster.

• Gäst ska varken ges förmån eller nackdel av personliga skäl, kontakter med anställda, att vara en allmänt känd person, på grund av yttre faktorer, eller den mängd pengar hen spenderar hos oss.

• Vi accepterar aldrig hot, våld och/eller sexuella trakasserier mot andra gäster eller personal. Personal ska alltid vara lyhörd mot gäst som uppmärksammar kränkande eller brottslig handling.

• Våra gäster ska visa tolerans vad gäller personals liksom andra gästers etnicitet, religiösa tillhörighet, sexuella läggning.

• Fysiskt ingripande mot gäst som brutit mot lag eller inte följer denna policy ska endast ske då ingen annan väg är möjlig.

• Vår kö gäller alla gäster – ingen går före någon annan, alla betalar samma

• Företagsledare ska inte ha högre lön än de högst betalda anställda.

• Minst 70% av företagets eventuella överskott ska återinvesteras i kundnytta/-glädje på Kafé de luxe eller annan systerverksamhet.


• Gäst ska uppföra sig som vore hen hos sin egen farmor!

/Nils, Jonas, Gustav, Samdri 2018